Biznesowe przesilenie > Regulamin

REGULAMIN strony www.biznesoweprzesilenie.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.biznesoweprzesilenie.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z Regulaminami oraz Polityką Prywatności.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem biznesoweprzesilenie.pl prowadzony jest przez: Joystory Bartosz Gembski, ul. Bluszczańska 76/9, 00-712 Warszawa, NIP: 951-227-86-19, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@panbuzka.pl

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej biznesoweprzesilenie.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Serwis biznesoweprzesilenie.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis biznesoweprzesilenie.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu biznesowepresilenie.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7. Serwis biznesoweprzesilenie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną biletów na konferencję, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

8. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem biznesoweprzesilenie.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.biznesoweprzesilenie.pl użyte są w celach informacyjnych.

10. Firma informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 

 

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

1. Firma/Usługodawca: Joystory Bartosz Gembski, ul. Bluszczańska 76/9, 00-712 Warszawa, NIP: 951-227-86-19, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@panbuzka.pl

2. Serwis: Serwis Internetowy Usługodawcy działający pod adresem biznesoweprzesilenie.pl

3. Umowa: zamówienie na konferencję oferowana w Serwisie złożony przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Przedstawiciela w imieniu Firmy lub dostępną na stronie biznesoweprzesilenie.pl

4. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu lub Usługi.

5. Klient: osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.

6. Konsument: Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Opłata: wskazane na stronie lub za pośrednictwem Przedstawiciela w imieniu Firmy wynagrodzenie Firmy z tytułu świadczonych Usług na rzecz Klienta.

8. Materiały: wszelkie treści dostarczone Klientowi w dowolnej formie podczas lub w związku z konferencją.

9. Produkt: produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy  prezentowanym produkcie;

10. Konferencja/Usługa: kursy wskazane w Formularzu stanowiące zajęcia (m.in. szkolenia, sesje) fizyczne lub umysłowe prezentowane i dostarczane przez Firmę lub Współpracownika Firmy.

11. Godziny Konferencji: odcinek czasu w jakim Klient może uczestniczyć w Seminarium.

12. Dni Robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Regulamin: niniejszy regulamin.

14. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca użytkownikowi Serwisu na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Firmy, jak i treści marketingowych. Użytkownik Serwisu musi wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymanie w/w treści w ramach Newslettera.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

2. dostęp do poczty elektronicznej,

3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,

4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),

4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Firmy,

5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Firma ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

2. Firma ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie. Promocje dostępne w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

2. Informacje o Produktach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Serwisie lub za pośrednictwem Koszyka lub w bezpośrednich portalach płatniczych z których korzysta Firma Zamówienie zostaje złożone Firmie przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia.

6. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, w chwili złożenia Zamówienia i dokonania Opłaty, lub (w przypadku płatności ratalnej) wpłaty zaliczki.

7. Klient dokonując zakupu, z chwilą dokonania Opłaty potwierdza tym samym, iż zapoznał się z Regulaminami i Polityką Prywatności dostępną w Serwisie przez 24h, przez 7 dni w tygodniu.

8. Złożenie Zamówienia w Serwisie za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz w godzinach wskazanych w Serwisie. W tym celu Klient powinien:

1. podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Firmy nazwę Produktu lub Usługi spośród Produktów lub Usług znajdujących się w serwisie i jego ilość,

2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w Serwisie,

3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail.

9. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Firmę lub Przedstawiciela ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt lub Usługę – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa.

10. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Przedstawiciel Firmy każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

11. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Przedstawiciela Firmy) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Przedstawiciela Firmy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i tym samym wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

12. Po zawarciu Umowy, Przedstawiciel Firmy potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.

13. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

2. Zawarcie Umowy przez Klienta równoznaczne jest z oświadczeniem Klienta, który tym samym oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Konferencji.

3. Klient oświadcza, iż rozumie, że udział w konferencji ma charakter wyłącznie edukacyjny.

4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treści prezentowane podczas konferencji, jest Firma lub Współpracownik Firmy. Przedstawiciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Firmy lub Współpracowników Firmy naruszających prawa osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia, Klient zobowiązany jest kierować bezpośrednio do Firmy.

5. Firma nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu firmy, materiałów i produktów edukacyjnych oraz innych materiałów przez osoby trzecie do ich własnych celów.

6. Zawarcie Umowy przez Klienta uprawnia go do:

1. udziału w konferencji w ramach Godzin konferencji po uprzednim formalnym zarejestrowaniu oraz

2. otrzymania Materiałów, o ile takie są przewidziane w ramach zakupionej konferencji.

7. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu konferencji, miejsca konferencji oraz osoby prowadzącej konferencję, jak również prawo do odwołania konferencji z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel konferencji, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia konferencji przez Firmę lub Współpracownika Firmy.

8. W sytuacji, o której mowa w pkt 8 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach w formie pisemnej (e-mail) oraz:

1. Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania konferencji, a w przypadku odwołania konferencji zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;

2. Klient zachowuje prawo do przełożenia konferencji na uzgodniony przez Strony termin;

3. W przypadku odwołania konferencji przez Firmę Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

9. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu konferencji z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

10. Klient przyjmuje do wiadomości, że przebieg konferencji może być utrwalany audio-video przez Firmę, Przedstawiciela lub podmiot działający na ich zlecenie. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku oraz na wprowadzenie przez Firmę lub Przedstawiciela do obrotu nośników, na których utrwalony zostanie wizerunek Klienta.

11. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych biletów na konferencję, w których Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem zawiadomienia Firmy lub Przedstawiciela o powyższym najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem konferencji, przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Firma uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu.

12. Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Niemniej jednak Firma przyznaje Konsumentowi prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia zawarcia Umowy uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających (“Okres karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: info@panmagiczny.pl (“Rozwiązanie Umowy”). W takiej sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.

13. Firma i jej upoważnieni Przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie konferencji (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym uczestnik brał w szkoleniu udział) w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

14. Jeżeli konferencja zostanie zakłócona lub uniemożliwiona z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Firma może przełożyć konferencję na inny termin, wybierając także inną lokalizację.

15. Firma zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy dot. konferencji. Oświadczenie w imieniu Firmy może złożyć Przedstawiciel w przypadku:

1. niedokonania przez Klienta Opłaty za konferencję zgodnie z Zamówieniem,

2. powstania zaległości płatniczych po stronie Klienta przekraczających 14 (czternaście) Dni Roboczych i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez Firmę dodatkowego, co najmniej 7- dniowego terminu,

16. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Seminarium po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w rozdziale VI. Pkt. 12, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat, a dodatkowo w sytuacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 15(b) Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta dopłaty do pełnej wysokości Opłaty.

VII. CENY, METODY PŁATNOŚCI, FAKTURY

1. Ceny Produktów i Usług podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. W przypadku konferencji Firma nie zapewnia Uczestnikowi Szkolenia dojazdu i zakwaterowania.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane w najbliższym Dniu Roboczym.

5. Klient ma do dyspozycji jedną metodę płatności:

1. płatność elektroniczna poprzez platformę przelewy24.pl

6. Pełna płatność za konferencję musi nastąpić przed rozpoczęciem konferencji. Za termin płatności uznaje się datę wpłynięcia środków na konto bankowe Firmy.

7. Osoby dokonujące zakupu produktów i usług firmy oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT za zakupione usługi zobowiązane są zgłosić ten fakt do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym pieniądze wpłynęły na konto Firmy na maila: kontakt@panbuzka.pl.

9. W przypadku wystawionych faktur VAT zwrot należności uiszczonych na rzecz Firmy następuje po otrzymaniu przez Firmę podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT.

 

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem biznesoweprzesilenie.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Joystory Bartosz Gembski, ul. Bluszczańska 76/9, 00-712 Warszawa, NIP: 951-227-86-19, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@panbuzka.pl

2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony biznesoweprzesilenie.pl, bez zgody Usługodawcy.

3.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony biznesoweprzesilenie.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

4. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z konferencją są i pozostają własnością Firmy lub Przedstawiciela, co oznacza, że w związku z udziałem Klienta w Seminarium żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone ani przypisywane Klientowi, lecz przysługują wyłącznie Firmie, Współpracownikom Firmy, Przedstawicielowi.

5. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi podczas konferencji mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi w szczególności nie wolno powielać Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Firmy, Współpracowników Firmy lub Przedstawiciela osobom trzecim.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Firmą;

3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Firmą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest Joystory Bartosz Gembski, ul. Bluszczańska 76/9, 00-712 Warszawa, NIP: 951-227-86-19 e-mail kontakt@panbuzka.pl  („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie biznesoweprzesilenie.pl oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, w innych celach dopuszczalnych przez prawo oraz w celach odnośnie których Klient wyraził wyraźną, dobrowolną zgodę. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Polityka Prywatności jest łatwo dostępna w Serwisie przez 24h przez 7 dni w tygodniu.